Sr. No.NameDesignation
1Prof. (Dr.) MRK Sherwani Convener
2Mr. Vishal JoshiMember
3Ms. Shikha DaveMember
4Mr. Bheem BhartiMember
5Dr. Rajesh ChoudharyMember
5Mr. Ghanshyam ChouhanMember