Name Designation
Dr. Jaswant SharmaHOD
Dr. Rajesh ChoudharyAssistant Professor
Ghanshyam ChouhanAssistant Professor
Dr. Nootan SoniAssistant Professor
Shankar lalAssistant Professor